Eureka's Pride

RESULTS 2015

AGG. 90% AND ABOVE

Siddhesh Gangan

93.07%

Shreya Ail

91%

JEE SELECTIONS

Siddhesh G.

148

Edward G.

146

MHT-CET RESULTS

Malina A

185

Anil Patel

180

Archana M

177

Shreya Ail

175

Aashka T.

174

RESULT 2014

Vagish Sharma

PCM: 96.00%

Prasad Kotian

PCM: 95.67%

Dipesh Malriya

PCM: 95.33%

Rachel Joseph

PCM:94.00%

Paresh Valiya

PCM:94.00 %

Manan Shah

PCM:93.67%

Taha Kadaka

PCM:92.67%

Drishit Mitra

PCM:92.67%

Shubham Singh

PCM:92.33%

Rohit Gupta

PCM:92.00%

RESULTS 2013

Rohit Mourya

1st in Royal

Ketki Naik

1st in Viva

Nagendra Kamath

1st in Poddar

Manoj Suthar

1st in S. N.

Joey Pinto

1st in CET

Yashwin D'souza

1st in NEET

Ananta Bhatt

1st Raval

Sampath Shetty

1st St. Peters

Ajay Rawal

2nd S.N.

Vishal Parmar

2nd in A.V.M.

RESULTS 2012

Laura Pereira

P-99 C-96 M-97 B-97

Avinash Rishi

P-97 C-95 M-99

Aaklin Gonsalves

P-98 C-97 M-95 B-95

Idranail Chandra

P-96 C-95 M-99 B-92

Jagruti Joshi

P-95 C-95 M-97

Bhumika Jain

P-96 C-95 M-95 B-93

Chintan Mahadik

P-98 C-91 M-97

Olivya Gonsalves

P-93 C-95 M-97 B-93

Meera Hegde

P-94 C-94 M-97 B-94

Gloria Pereira

P-95 C-93 M-96 B-94

RESULTS 2010-11

Rajani Pisharody

PCM-92.33%

Stefan D'Costa

PCM-92.33%

Anuradha Paul

PCM-92%

Pooja Soni

PCM-92%

Sameer Ansari

PCM-92%

Vipul Mishra

PCM-92%

Ruchita Fereira

PCM-92%

Nidhi Modi

PCM-91.67%

Namita Banerjee

PCM-91.66%

Prakruti Barot

PCM-91.33%